KT HOÀI NHƠNXuất báo cáo

Để xuất báo cáo ra excel vui lòng chọn Từ ngày - Đến ngày


Thời gian KT HOÀI NHƠN (087096GIO) KT HOÀI NHƠN (087096MUA) KT HOÀI NHƠN (DNA) KT HOÀI NHƠN (DA)
Ngày Giờ ff dd fxfx2m dxdx2m TGXH fxfx2s dxdx2s TGXH2s Ac Mưa 10 phút: Mưa 1 giờ: Mưa 3 giờ: Mưa 6 giờ: Mưa 12giờ: Mưa 24 giờ: Ac Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ không khí max: Nhiệt độ không khí min: Độ ẩm không khí : Độ ẩm không khí min: Áp xuất mực trạm: Áp xuất mực biển: Áp xuất mực biển max: Áp xuất mực biển min: Ac