Danh sách trạm đo TV ngọt

STT Tên trạm Mã trạm
1 ĐÀI KTTV KV ĐB BẮC BỘ ÐBBB
2 TV Thượng Cát 74166
3 TV Hà Nội 74165
4 TV Sơn Tây 74162
5 TV Trung Hà 74116
6 TV Ba Thá 74117
7 TV Kim Ngưu KV ÐBBB
8 ĐÀI KTTV KV TÂY BẮC TB
9 TV Mường Tè 74100
10 TV Nậm Giàng 74102
11 TV Na Hừ 74106
12 TV Tà Gia 74126
13 TV Na Sang 74105
14 TV Mường Lay 74101
15 TV Bản Yên 74003
16 TV Xã Là 73109
17 TV Tà Hộc 74104
18 TV Vạn Yên 74110
19 TV Tạ Bú 74108
20 Đập Sơn La 741//
21 TV Hòa Bình 74114
22 TV Hưng Thi 74115
23 TV Lâm Sơn 740/4
24 ĐÀI KTTV KV VIỆT BẮC VB
25 TV Lào Cai 74119
26 TV Ngòi Nhù 74122
27 TV Vĩnh Yên 74113
28 TV Thác Bà 74130
29 TV Yên Bái 74129
30 TV Mù Cang Chải 74125
31 TV Ngòi Thia 74128
32 TV Ngòi Hút 74127
33 TV Thanh Sơn 74153
34 TV Phú Thọ 74154
35 TV Vụ Quang 74155
36 TV Việt Trì 74156
37 TV Quảng Cư 74157
38 TV Hà Giang 74135
39 TV Bắc Quang 74137
40 TV Vĩnh Tuy 74138
41 TV Bắc Mê 74139
42 TV Đạo Đức 74136
43 TV Hàm Yên 74144
44 TV Na Hang 74147
45 TV Chiêm Hóa 74148
46 TV Tuyên Quang 74146
47 Đập Tuyên Quang 74140
48 TV Ghềnh Gà 74145
49 TV Đầu Đẳng 74142
50 TV Chợ Mới 91301
51 TV Cầu Phà 91305
52 TV Thác Giềng 91300
53 TV Gia Bảy 91303
54 TV Chã 91304
55 ĐÀI KTTV KV ĐÔNG BẮC DBAC
56 TV Cầu Sơn 91312
57 TV Cầm Đàn 91314
58 TV Chũ 91315
59 TV Bình Liêu 91323
60 TV Lạng Sơn 86208
61 TV Hữu Lũng 91209
62 TV Văn Mịch 86209
63 TV Bằng Giang 86202
64 TV Bảo Lạc 74201
65 ĐÀI KTTV KV BẮC TRUNG BỘ BTB
66 TV Hồi Xuân 73402
67 TV Cẩm Thủy 73403
68 TV Mường Lát 73401
69 TV Lý Nhân 73404
70 TV Cửa Đạt 73408
71 TV Bái Thượng 73409
72 TV Xuân Khánh 73410
73 TV Lang Chánh 73406
74 TV Thạch Quảng 73420
75 TV Kim Tân 73400
76 TV Thạch Giám (Tương Dương) 72424
77 TV Mường Xén 72423
78 TV Dừa 72425
79 TV Qùy Châu 72421
80 TV Nghĩa Khánh 72422
81 TV Con Cuông 72432
82 TV Đô Lương 72426
83 TV Yên Thượng 72427
84 TV Nam Đàn 72428
85 TV Chu Lễ 72441
86 TV Hòa Duyệt 72442
87 TV Sơn Diệm 72443
88 TV Linh Cảm 72444
89 ĐÀI KTTV KV TRUNG TRUNG BỘ TTB
90 TV Bồng Sơn 71500
91 TV Gia Vòng 71506
92 TV Thượng Nhật 71519
93 TV Thành Mỹ 71526
94 TV Nông Sơn 71529
95 TV Sơn Giang 71539
96 TV An Chỉ 71542
97 ĐÀI KTTV KV NAM TRUNG BỘ NTB
98 TV Bồng Sơn 71548
99 TV An Hòa 71547
100 TV Vĩnh Sơn 71551
101 TV Bình Nghi 71549
102 TV Hà Bằng 71557
103 TV Củng Sơn 71558
104 TV Xuân Quang 71556
105 TV Đa Lộc 71555
106 TV Hòa Mỹ Tây 71564
107 TV Xuân Lâm 71553
108 TV Ninh Hòa 71566
109 TV Đồng Trăng 71567
110 TV Tân Mỹ 71572
111 TV Sông Lũy 71576
112 TV Mường Mán 71579
113 ĐÀI KTTV KV TÂY NGUYÊN TN
114 TV Pơ Mơ Rê 71707
115 TV An Khê 71708
116 TV AYunpa 71709
117 TV Kon Tum 69702
118 TV Konplong 69704
119 TV Đắc Mốt 69703
120 TV Đắc Tô 69700
121 TV Giang Sơn 69718
122 TV Giang Sơn 69718
123 TV Cầu 42 69720
124 TV Bản Đôn 69716
125 TV Krông Buk 69722
126 TV Cầu 14 69717
127 TV Đức Xuyên 69719
128 TV Đắc Nông 71720
129 TV Đại Nga 71581
130 TV Thanh Bình 71588
131 TV Đại Ninh 71583
132 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM BỘ NB
133 TV Cần Đăng 70600
134 TV Phước Hòa 71585
135 TV Tà Lài 71591
136 TV Phú Hiệp 71595
137 TV Trị An 71592