Hải văn Trà Cổ (SHV1)


Ngày 18 Tháng 6 năm 2024

Trạm đo Yếu tố đo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
HIỆN TƯỢNG TNX
TNX - 0h
TNX - 1h
TNX - 2h
TNX - 3h
TNX - 4h
TNX - 5h
TNX - 6h
TNX - 7h
TNX - 8h
TNX - 9h
TNX - 10h
TNX - 11h
TNX - 12h
TNX - 13h
TNX - 14h
TNX - 15h
TNX - 16h
TNX - 17h
TNX - 18h
TNX - 19h
TNX - 20h
TNX - 21h
TNX - 22h
TNX - 23h
HIỆN TƯỢNG Cấp
Cấp - 0h
Cấp - 1h
Cấp - 2h
Cấp - 3h
Cấp - 4h
Cấp - 5h
Cấp - 6h
Cấp - 7h
Cấp - 8h
Cấp - 9h
Cấp - 10h
Cấp - 11h
Cấp - 12h
Cấp - 13h
Cấp - 14h
Cấp - 15h
Cấp - 16h
Cấp - 17h
Cấp - 18h
Cấp - 19h
Cấp - 20h
Cấp - 21h
Cấp - 22h
Cấp - 23h
GIÓ dd
dd - 0h
dd - 1h
dd - 2h
dd - 3h
dd - 4h
dd - 5h
dd - 6h
dd - 7h
dd - 8h
dd - 9h
dd - 10h
dd - 11h
dd - 12h
dd - 13h
dd - 14h
dd - 15h
dd - 16h
dd - 17h
dd - 18h
dd - 19h
dd - 20h
dd - 21h
dd - 22h
dd - 23h
GIÓ ff
ff - 0h
ff - 1h
ff - 2h
ff - 3h
ff - 4h
ff - 5h
ff - 6h
ff - 7h
ff - 8h
ff - 9h
ff - 10h
ff - 11h
ff - 12h
ff - 13h
ff - 14h
ff - 15h
ff - 16h
ff - 17h
ff - 18h
ff - 19h
ff - 20h
ff - 21h
ff - 22h
ff - 23h
NHIỆT ĐỘ KK (℃) T ⁰
T ⁰ - 0h
T ⁰ - 1h
T ⁰ - 2h
T ⁰ - 3h
T ⁰ - 4h
T ⁰ - 5h
T ⁰ - 6h
T ⁰ - 7h
T ⁰ - 8h
T ⁰ - 9h
T ⁰ - 10h
T ⁰ - 11h
T ⁰ - 12h
T ⁰ - 13h
T ⁰ - 14h
T ⁰ - 15h
T ⁰ - 16h
T ⁰ - 17h
T ⁰ - 18h
T ⁰ - 19h
T ⁰ - 20h
T ⁰ - 21h
T ⁰ - 22h
T ⁰ - 23h
NHIỆT ĐỘ NƯỚC (℃) Số đọc
Số đọc - 0h
Số đọc - 1h
Số đọc - 2h
Số đọc - 3h
Số đọc - 4h
Số đọc - 5h
Số đọc - 6h
Số đọc - 7h
Số đọc - 8h
Số đọc - 9h
Số đọc - 10h
Số đọc - 11h
Số đọc - 12h
Số đọc - 13h
Số đọc - 14h
Số đọc - 15h
Số đọc - 16h
Số đọc - 17h
Số đọc - 18h
Số đọc - 19h
Số đọc - 20h
Số đọc - 21h
Số đọc - 22h
Số đọc - 23h
NHIỆT ĐỘ NƯỚC (℃) Hiệu chính
Hiệu chính - 0h
Hiệu chính - 1h
Hiệu chính - 2h
Hiệu chính - 3h
Hiệu chính - 4h
Hiệu chính - 5h
Hiệu chính - 6h
Hiệu chính - 7h
Hiệu chính - 8h
Hiệu chính - 9h
Hiệu chính - 10h
Hiệu chính - 11h
Hiệu chính - 12h
Hiệu chính - 13h
Hiệu chính - 14h
Hiệu chính - 15h
Hiệu chính - 16h
Hiệu chính - 17h
Hiệu chính - 18h
Hiệu chính - 19h
Hiệu chính - 20h
Hiệu chính - 21h
Hiệu chính - 22h
Hiệu chính - 23h
NHIỆT ĐỘ NƯỚC (℃) Số đã hiệu chính
Số đã hiệu chính - 0h
Số đã hiệu chính - 1h
Số đã hiệu chính - 2h
Số đã hiệu chính - 3h
Số đã hiệu chính - 4h
Số đã hiệu chính - 5h
Số đã hiệu chính - 6h
Số đã hiệu chính - 7h
Số đã hiệu chính - 8h
Số đã hiệu chính - 9h
Số đã hiệu chính - 10h
Số đã hiệu chính - 11h
Số đã hiệu chính - 12h
Số đã hiệu chính - 13h
Số đã hiệu chính - 14h
Số đã hiệu chính - 15h
Số đã hiệu chính - 16h
Số đã hiệu chính - 17h
Số đã hiệu chính - 18h
Số đã hiệu chính - 19h
Số đã hiệu chính - 20h
Số đã hiệu chính - 21h
Số đã hiệu chính - 22h
Số đã hiệu chính - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) Khuynh hướng
Khuynh hướng - 0h
Khuynh hướng - 1h
Khuynh hướng - 2h
Khuynh hướng - 3h
Khuynh hướng - 4h
Khuynh hướng - 5h
Khuynh hướng - 6h
Khuynh hướng - 7h
Khuynh hướng - 8h
Khuynh hướng - 9h
Khuynh hướng - 10h
Khuynh hướng - 11h
Khuynh hướng - 12h
Khuynh hướng - 13h
Khuynh hướng - 14h
Khuynh hướng - 15h
Khuynh hướng - 16h
Khuynh hướng - 17h
Khuynh hướng - 18h
Khuynh hướng - 19h
Khuynh hướng - 20h
Khuynh hướng - 21h
Khuynh hướng - 22h
Khuynh hướng - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) TC,C
TC,C - 0h
TC,C - 1h
TC,C - 2h
TC,C - 3h
TC,C - 4h
TC,C - 5h
TC,C - 6h
TC,C - 7h
TC,C - 8h
TC,C - 9h
TC,C - 10h
TC,C - 11h
TC,C - 12h
TC,C - 13h
TC,C - 14h
TC,C - 15h
TC,C - 16h
TC,C - 17h
TC,C - 18h
TC,C - 19h
TC,C - 20h
TC,C - 21h
TC,C - 22h
TC,C - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) Giờ làm
Giờ làm - 0h
Giờ làm - 1h
Giờ làm - 2h
Giờ làm - 3h
Giờ làm - 4h
Giờ làm - 5h
Giờ làm - 6h
Giờ làm - 7h
Giờ làm - 8h
Giờ làm - 9h
Giờ làm - 10h
Giờ làm - 11h
Giờ làm - 12h
Giờ làm - 13h
Giờ làm - 14h
Giờ làm - 15h
Giờ làm - 16h
Giờ làm - 17h
Giờ làm - 18h
Giờ làm - 19h
Giờ làm - 20h
Giờ làm - 21h
Giờ làm - 22h
Giờ làm - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) Đỉnh sóng 1
Đỉnh sóng 1 - 0h
Đỉnh sóng 1 - 1h
Đỉnh sóng 1 - 2h
Đỉnh sóng 1 - 3h
Đỉnh sóng 1 - 4h
Đỉnh sóng 1 - 5h
Đỉnh sóng 1 - 6h
Đỉnh sóng 1 - 7h
Đỉnh sóng 1 - 8h
Đỉnh sóng 1 - 9h
Đỉnh sóng 1 - 10h
Đỉnh sóng 1 - 11h
Đỉnh sóng 1 - 12h
Đỉnh sóng 1 - 13h
Đỉnh sóng 1 - 14h
Đỉnh sóng 1 - 15h
Đỉnh sóng 1 - 16h
Đỉnh sóng 1 - 17h
Đỉnh sóng 1 - 18h
Đỉnh sóng 1 - 19h
Đỉnh sóng 1 - 20h
Đỉnh sóng 1 - 21h
Đỉnh sóng 1 - 22h
Đỉnh sóng 1 - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) Chân sóng 1
Chân sóng 1 - 0h
Chân sóng 1 - 1h
Chân sóng 1 - 2h
Chân sóng 1 - 3h
Chân sóng 1 - 4h
Chân sóng 1 - 5h
Chân sóng 1 - 6h
Chân sóng 1 - 7h
Chân sóng 1 - 8h
Chân sóng 1 - 9h
Chân sóng 1 - 10h
Chân sóng 1 - 11h
Chân sóng 1 - 12h
Chân sóng 1 - 13h
Chân sóng 1 - 14h
Chân sóng 1 - 15h
Chân sóng 1 - 16h
Chân sóng 1 - 17h
Chân sóng 1 - 18h
Chân sóng 1 - 19h
Chân sóng 1 - 20h
Chân sóng 1 - 21h
Chân sóng 1 - 22h
Chân sóng 1 - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) Đỉnh sóng 2
Đỉnh sóng 2 - 0h
Đỉnh sóng 2 - 1h
Đỉnh sóng 2 - 2h
Đỉnh sóng 2 - 3h
Đỉnh sóng 2 - 4h
Đỉnh sóng 2 - 5h
Đỉnh sóng 2 - 6h
Đỉnh sóng 2 - 7h
Đỉnh sóng 2 - 8h
Đỉnh sóng 2 - 9h
Đỉnh sóng 2 - 10h
Đỉnh sóng 2 - 11h
Đỉnh sóng 2 - 12h
Đỉnh sóng 2 - 13h
Đỉnh sóng 2 - 14h
Đỉnh sóng 2 - 15h
Đỉnh sóng 2 - 16h
Đỉnh sóng 2 - 17h
Đỉnh sóng 2 - 18h
Đỉnh sóng 2 - 19h
Đỉnh sóng 2 - 20h
Đỉnh sóng 2 - 21h
Đỉnh sóng 2 - 22h
Đỉnh sóng 2 - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) Chân sóng 2
Chân sóng 2 - 0h
Chân sóng 2 - 1h
Chân sóng 2 - 2h
Chân sóng 2 - 3h
Chân sóng 2 - 4h
Chân sóng 2 - 5h
Chân sóng 2 - 6h
Chân sóng 2 - 7h
Chân sóng 2 - 8h
Chân sóng 2 - 9h
Chân sóng 2 - 10h
Chân sóng 2 - 11h
Chân sóng 2 - 12h
Chân sóng 2 - 13h
Chân sóng 2 - 14h
Chân sóng 2 - 15h
Chân sóng 2 - 16h
Chân sóng 2 - 17h
Chân sóng 2 - 18h
Chân sóng 2 - 19h
Chân sóng 2 - 20h
Chân sóng 2 - 21h
Chân sóng 2 - 22h
Chân sóng 2 - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) Đỉnh sóng 3
Đỉnh sóng 3 - 0h
Đỉnh sóng 3 - 1h
Đỉnh sóng 3 - 2h
Đỉnh sóng 3 - 3h
Đỉnh sóng 3 - 4h
Đỉnh sóng 3 - 5h
Đỉnh sóng 3 - 6h
Đỉnh sóng 3 - 7h
Đỉnh sóng 3 - 8h
Đỉnh sóng 3 - 9h
Đỉnh sóng 3 - 10h
Đỉnh sóng 3 - 11h
Đỉnh sóng 3 - 12h
Đỉnh sóng 3 - 13h
Đỉnh sóng 3 - 14h
Đỉnh sóng 3 - 15h
Đỉnh sóng 3 - 16h
Đỉnh sóng 3 - 17h
Đỉnh sóng 3 - 18h
Đỉnh sóng 3 - 19h
Đỉnh sóng 3 - 20h
Đỉnh sóng 3 - 21h
Đỉnh sóng 3 - 22h
Đỉnh sóng 3 - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) Chân sóng 3
Chân sóng 3 - 0h
Chân sóng 3 - 1h
Chân sóng 3 - 2h
Chân sóng 3 - 3h
Chân sóng 3 - 4h
Chân sóng 3 - 5h
Chân sóng 3 - 6h
Chân sóng 3 - 7h
Chân sóng 3 - 8h
Chân sóng 3 - 9h
Chân sóng 3 - 10h
Chân sóng 3 - 11h
Chân sóng 3 - 12h
Chân sóng 3 - 13h
Chân sóng 3 - 14h
Chân sóng 3 - 15h
Chân sóng 3 - 16h
Chân sóng 3 - 17h
Chân sóng 3 - 18h
Chân sóng 3 - 19h
Chân sóng 3 - 20h
Chân sóng 3 - 21h
Chân sóng 3 - 22h
Chân sóng 3 - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) Tổng
Tổng - 0h
Tổng - 1h
Tổng - 2h
Tổng - 3h
Tổng - 4h
Tổng - 5h
Tổng - 6h
Tổng - 7h
Tổng - 8h
Tổng - 9h
Tổng - 10h
Tổng - 11h
Tổng - 12h
Tổng - 13h
Tổng - 14h
Tổng - 15h
Tổng - 16h
Tổng - 17h
Tổng - 18h
Tổng - 19h
Tổng - 20h
Tổng - 21h
Tổng - 22h
Tổng - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) Trung bình
Trung bình - 0h
Trung bình - 1h
Trung bình - 2h
Trung bình - 3h
Trung bình - 4h
Trung bình - 5h
Trung bình - 6h
Trung bình - 7h
Trung bình - 8h
Trung bình - 9h
Trung bình - 10h
Trung bình - 11h
Trung bình - 12h
Trung bình - 13h
Trung bình - 14h
Trung bình - 15h
Trung bình - 16h
Trung bình - 17h
Trung bình - 18h
Trung bình - 19h
Trung bình - 20h
Trung bình - 21h
Trung bình - 22h
Trung bình - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) HC về 0 trạm
HC về 0 trạm - 0h
HC về 0 trạm - 1h
HC về 0 trạm - 2h
HC về 0 trạm - 3h
HC về 0 trạm - 4h
HC về 0 trạm - 5h
HC về 0 trạm - 6h
HC về 0 trạm - 7h
HC về 0 trạm - 8h
HC về 0 trạm - 9h
HC về 0 trạm - 10h
HC về 0 trạm - 11h
HC về 0 trạm - 12h
HC về 0 trạm - 13h
HC về 0 trạm - 14h
HC về 0 trạm - 15h
HC về 0 trạm - 16h
HC về 0 trạm - 17h
HC về 0 trạm - 18h
HC về 0 trạm - 19h
HC về 0 trạm - 20h
HC về 0 trạm - 21h
HC về 0 trạm - 22h
HC về 0 trạm - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) MN quy về 0 trạm
MN quy về 0 trạm - 0h
MN quy về 0 trạm - 1h
MN quy về 0 trạm - 2h
MN quy về 0 trạm - 3h
MN quy về 0 trạm - 4h
MN quy về 0 trạm - 5h
MN quy về 0 trạm - 6h
MN quy về 0 trạm - 7h
MN quy về 0 trạm - 8h
MN quy về 0 trạm - 9h
MN quy về 0 trạm - 10h
MN quy về 0 trạm - 11h
MN quy về 0 trạm - 12h
MN quy về 0 trạm - 13h
MN quy về 0 trạm - 14h
MN quy về 0 trạm - 15h
MN quy về 0 trạm - 16h
MN quy về 0 trạm - 17h
MN quy về 0 trạm - 18h
MN quy về 0 trạm - 19h
MN quy về 0 trạm - 20h
MN quy về 0 trạm - 21h
MN quy về 0 trạm - 22h
MN quy về 0 trạm - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) Giờ ĐM
Giờ ĐM - 0h
Giờ ĐM - 1h
Giờ ĐM - 2h
Giờ ĐM - 3h
Giờ ĐM - 4h
Giờ ĐM - 5h
Giờ ĐM - 6h
Giờ ĐM - 7h
Giờ ĐM - 8h
Giờ ĐM - 9h
Giờ ĐM - 10h
Giờ ĐM - 11h
Giờ ĐM - 12h
Giờ ĐM - 13h
Giờ ĐM - 14h
Giờ ĐM - 15h
Giờ ĐM - 16h
Giờ ĐM - 17h
Giờ ĐM - 18h
Giờ ĐM - 19h
Giờ ĐM - 20h
Giờ ĐM - 21h
Giờ ĐM - 22h
Giờ ĐM - 23h
MỰC NƯỚC BIỂN (Cm) Chênh lệch TC
Chênh lệch TC - 0h
Chênh lệch TC - 1h
Chênh lệch TC - 2h
Chênh lệch TC - 3h
Chênh lệch TC - 4h
Chênh lệch TC - 5h
Chênh lệch TC - 6h
Chênh lệch TC - 7h
Chênh lệch TC - 8h
Chênh lệch TC - 9h
Chênh lệch TC - 10h
Chênh lệch TC - 11h
Chênh lệch TC - 12h
Chênh lệch TC - 13h
Chênh lệch TC - 14h
Chênh lệch TC - 15h
Chênh lệch TC - 16h
Chênh lệch TC - 17h
Chênh lệch TC - 18h
Chênh lệch TC - 19h
Chênh lệch TC - 20h
Chênh lệch TC - 21h
Chênh lệch TC - 22h
Chênh lệch TC - 23h
ĐỘ MUỐI BIỂN ‰ Độ muối
Độ muối - 0h
Độ muối - 1h
Độ muối - 2h
Độ muối - 3h
Độ muối - 4h
Độ muối - 5h
Độ muối - 6h
Độ muối - 7h
Độ muối - 8h
Độ muối - 9h
Độ muối - 10h
Độ muối - 11h
Độ muối - 12h
Độ muối - 13h
Độ muối - 14h
Độ muối - 15h
Độ muối - 16h
Độ muối - 17h
Độ muối - 18h
Độ muối - 19h
Độ muối - 20h
Độ muối - 21h
Độ muối - 22h
Độ muối - 23h
SÁNG BIỂN Sáng biển
Sáng biển - 0h
Sáng biển - 1h
Sáng biển - 2h
Sáng biển - 3h
Sáng biển - 4h
Sáng biển - 5h
Sáng biển - 6h
Sáng biển - 7h
Sáng biển - 8h
Sáng biển - 9h
Sáng biển - 10h
Sáng biển - 11h
Sáng biển - 12h
Sáng biển - 13h
Sáng biển - 14h
Sáng biển - 15h
Sáng biển - 16h
Sáng biển - 17h
Sáng biển - 18h
Sáng biển - 19h
Sáng biển - 20h
Sáng biển - 21h
Sáng biển - 22h
Sáng biển - 23h
SÓNG Giờ QT
Giờ QT - 0h
Giờ QT - 1h
Giờ QT - 2h
Giờ QT - 3h
Giờ QT - 4h
Giờ QT - 5h
Giờ QT - 6h
Giờ QT - 7h
Giờ QT - 8h
Giờ QT - 9h
Giờ QT - 10h
Giờ QT - 11h
Giờ QT - 12h
Giờ QT - 13h
Giờ QT - 14h
Giờ QT - 15h
Giờ QT - 16h
Giờ QT - 17h
Giờ QT - 18h
Giờ QT - 19h
Giờ QT - 20h
Giờ QT - 21h
Giờ QT - 22h
Giờ QT - 23h
SÓNG Kiểu sóng
Kiểu sóng - 0h
Kiểu sóng - 1h
Kiểu sóng - 2h
Kiểu sóng - 3h
Kiểu sóng - 4h
Kiểu sóng - 5h
Kiểu sóng - 6h
Kiểu sóng - 7h
Kiểu sóng - 8h
Kiểu sóng - 9h
Kiểu sóng - 10h
Kiểu sóng - 11h
Kiểu sóng - 12h
Kiểu sóng - 13h
Kiểu sóng - 14h
Kiểu sóng - 15h
Kiểu sóng - 16h
Kiểu sóng - 17h
Kiểu sóng - 18h
Kiểu sóng - 19h
Kiểu sóng - 20h
Kiểu sóng - 21h
Kiểu sóng - 22h
Kiểu sóng - 23h
SÓNG Dạng
Dạng - 0h
Dạng - 1h
Dạng - 2h
Dạng - 3h
Dạng - 4h
Dạng - 5h
Dạng - 6h
Dạng - 7h
Dạng - 8h
Dạng - 9h
Dạng - 10h
Dạng - 11h
Dạng - 12h
Dạng - 13h
Dạng - 14h
Dạng - 15h
Dạng - 16h
Dạng - 17h
Dạng - 18h
Dạng - 19h
Dạng - 20h
Dạng - 21h
Dạng - 22h
Dạng - 23h
SÓNG Tr Thái
Tr Thái - 0h
Tr Thái - 1h
Tr Thái - 2h
Tr Thái - 3h
Tr Thái - 4h
Tr Thái - 5h
Tr Thái - 6h
Tr Thái - 7h
Tr Thái - 8h
Tr Thái - 9h
Tr Thái - 10h
Tr Thái - 11h
Tr Thái - 12h
Tr Thái - 13h
Tr Thái - 14h
Tr Thái - 15h
Tr Thái - 16h
Tr Thái - 17h
Tr Thái - 18h
Tr Thái - 19h
Tr Thái - 20h
Tr Thái - 21h
Tr Thái - 22h
Tr Thái - 23h
SÓNG Hướng sóng
Hướng sóng - 0h
Hướng sóng - 1h
Hướng sóng - 2h
Hướng sóng - 3h
Hướng sóng - 4h
Hướng sóng - 5h
Hướng sóng - 6h
Hướng sóng - 7h
Hướng sóng - 8h
Hướng sóng - 9h
Hướng sóng - 10h
Hướng sóng - 11h
Hướng sóng - 12h
Hướng sóng - 13h
Hướng sóng - 14h
Hướng sóng - 15h
Hướng sóng - 16h
Hướng sóng - 17h
Hướng sóng - 18h
Hướng sóng - 19h
Hướng sóng - 20h
Hướng sóng - 21h
Hướng sóng - 22h
Hướng sóng - 23h
SÓNG Sóng max
Sóng max - 0h
Sóng max - 1h
Sóng max - 2h
Sóng max - 3h
Sóng max - 4h
Sóng max - 5h
Sóng max - 6h
Sóng max - 7h
Sóng max - 8h
Sóng max - 9h
Sóng max - 10h
Sóng max - 11h
Sóng max - 12h
Sóng max - 13h
Sóng max - 14h
Sóng max - 15h
Sóng max - 16h
Sóng max - 17h
Sóng max - 18h
Sóng max - 19h
Sóng max - 20h
Sóng max - 21h
Sóng max - 22h
Sóng max - 23h
SÓNG Cấp
Cấp - 0h
Cấp - 1h
Cấp - 2h
Cấp - 3h
Cấp - 4h
Cấp - 5h
Cấp - 6h
Cấp - 7h
Cấp - 8h
Cấp - 9h
Cấp - 10h
Cấp - 11h
Cấp - 12h
Cấp - 13h
Cấp - 14h
Cấp - 15h
Cấp - 16h
Cấp - 17h
Cấp - 18h
Cấp - 19h
Cấp - 20h
Cấp - 21h
Cấp - 22h
Cấp - 23h
SÓNG Hệ số k
Hệ số k - 0h
Hệ số k - 1h
Hệ số k - 2h
Hệ số k - 3h
Hệ số k - 4h
Hệ số k - 5h
Hệ số k - 6h
Hệ số k - 7h
Hệ số k - 8h
Hệ số k - 9h
Hệ số k - 10h
Hệ số k - 11h
Hệ số k - 12h
Hệ số k - 13h
Hệ số k - 14h
Hệ số k - 15h
Hệ số k - 16h
Hệ số k - 17h
Hệ số k - 18h
Hệ số k - 19h
Hệ số k - 20h
Hệ số k - 21h
Hệ số k - 22h
Hệ số k - 23h
ĐỘ CAO 5 SÓNG RÕ Thứ 1
Thứ 1 - 0h
Thứ 1 - 1h
Thứ 1 - 2h
Thứ 1 - 3h
Thứ 1 - 4h
Thứ 1 - 5h
Thứ 1 - 6h
Thứ 1 - 7h
Thứ 1 - 8h
Thứ 1 - 9h
Thứ 1 - 10h
Thứ 1 - 11h
Thứ 1 - 12h
Thứ 1 - 13h
Thứ 1 - 14h
Thứ 1 - 15h
Thứ 1 - 16h
Thứ 1 - 17h
Thứ 1 - 18h
Thứ 1 - 19h
Thứ 1 - 20h
Thứ 1 - 21h
Thứ 1 - 22h
Thứ 1 - 23h
ĐỘ CAO 5 SÓNG RÕ Thứ 2
Thứ 2 - 0h
Thứ 2 - 1h
Thứ 2 - 2h
Thứ 2 - 3h
Thứ 2 - 4h
Thứ 2 - 5h
Thứ 2 - 6h
Thứ 2 - 7h
Thứ 2 - 8h
Thứ 2 - 9h
Thứ 2 - 10h
Thứ 2 - 11h
Thứ 2 - 12h
Thứ 2 - 13h
Thứ 2 - 14h
Thứ 2 - 15h
Thứ 2 - 16h
Thứ 2 - 17h
Thứ 2 - 18h
Thứ 2 - 19h
Thứ 2 - 20h
Thứ 2 - 21h
Thứ 2 - 22h
Thứ 2 - 23h
ĐỘ CAO 5 SÓNG RÕ Thứ 3
Thứ 3 - 0h
Thứ 3 - 1h
Thứ 3 - 2h
Thứ 3 - 3h
Thứ 3 - 4h
Thứ 3 - 5h
Thứ 3 - 6h
Thứ 3 - 7h
Thứ 3 - 8h
Thứ 3 - 9h
Thứ 3 - 10h
Thứ 3 - 11h
Thứ 3 - 12h
Thứ 3 - 13h
Thứ 3 - 14h
Thứ 3 - 15h
Thứ 3 - 16h
Thứ 3 - 17h
Thứ 3 - 18h
Thứ 3 - 19h
Thứ 3 - 20h
Thứ 3 - 21h
Thứ 3 - 22h
Thứ 3 - 23h
ĐỘ CAO 5 SÓNG RÕ Thứ 4
Thứ 4 - 0h
Thứ 4 - 1h
Thứ 4 - 2h
Thứ 4 - 3h
Thứ 4 - 4h
Thứ 4 - 5h
Thứ 4 - 6h
Thứ 4 - 7h
Thứ 4 - 8h
Thứ 4 - 9h
Thứ 4 - 10h
Thứ 4 - 11h
Thứ 4 - 12h
Thứ 4 - 13h
Thứ 4 - 14h
Thứ 4 - 15h
Thứ 4 - 16h
Thứ 4 - 17h
Thứ 4 - 18h
Thứ 4 - 19h
Thứ 4 - 20h
Thứ 4 - 21h
Thứ 4 - 22h
Thứ 4 - 23h
ĐỘ CAO 5 SÓNG RÕ Thứ 5
Thứ 5 - 0h
Thứ 5 - 1h
Thứ 5 - 2h
Thứ 5 - 3h
Thứ 5 - 4h
Thứ 5 - 5h
Thứ 5 - 6h
Thứ 5 - 7h
Thứ 5 - 8h
Thứ 5 - 9h
Thứ 5 - 10h
Thứ 5 - 11h
Thứ 5 - 12h
Thứ 5 - 13h
Thứ 5 - 14h
Thứ 5 - 15h
Thứ 5 - 16h
Thứ 5 - 17h
Thứ 5 - 18h
Thứ 5 - 19h
Thứ 5 - 20h
Thứ 5 - 21h
Thứ 5 - 22h
Thứ 5 - 23h
ĐỘ CAO 5 SÓNG RÕ Tb
Tb - 0h
Tb - 1h
Tb - 2h
Tb - 3h
Tb - 4h
Tb - 5h
Tb - 6h
Tb - 7h
Tb - 8h
Tb - 9h
Tb - 10h
Tb - 11h
Tb - 12h
Tb - 13h
Tb - 14h
Tb - 15h
Tb - 16h
Tb - 17h
Tb - 18h
Tb - 19h
Tb - 20h
Tb - 21h
Tb - 22h
Tb - 23h
Độ DÀI 5 SÓNG RÕ Thứ 1
Thứ 1 - 0h
Thứ 1 - 1h
Thứ 1 - 2h
Thứ 1 - 3h
Thứ 1 - 4h
Thứ 1 - 5h
Thứ 1 - 6h
Thứ 1 - 7h
Thứ 1 - 8h
Thứ 1 - 9h
Thứ 1 - 10h
Thứ 1 - 11h
Thứ 1 - 12h
Thứ 1 - 13h
Thứ 1 - 14h
Thứ 1 - 15h
Thứ 1 - 16h
Thứ 1 - 17h
Thứ 1 - 18h
Thứ 1 - 19h
Thứ 1 - 20h
Thứ 1 - 21h
Thứ 1 - 22h
Thứ 1 - 23h
Độ DÀI 5 SÓNG RÕ Thứ 2
Thứ 2 - 0h
Thứ 2 - 1h
Thứ 2 - 2h
Thứ 2 - 3h
Thứ 2 - 4h
Thứ 2 - 5h
Thứ 2 - 6h
Thứ 2 - 7h
Thứ 2 - 8h
Thứ 2 - 9h
Thứ 2 - 10h
Thứ 2 - 11h
Thứ 2 - 12h
Thứ 2 - 13h
Thứ 2 - 14h
Thứ 2 - 15h
Thứ 2 - 16h
Thứ 2 - 17h
Thứ 2 - 18h
Thứ 2 - 19h
Thứ 2 - 20h
Thứ 2 - 21h
Thứ 2 - 22h
Thứ 2 - 23h
Độ DÀI 5 SÓNG RÕ Thứ 3
Thứ 3 - 0h
Thứ 3 - 1h
Thứ 3 - 2h
Thứ 3 - 3h
Thứ 3 - 4h
Thứ 3 - 5h
Thứ 3 - 6h
Thứ 3 - 7h
Thứ 3 - 8h
Thứ 3 - 9h
Thứ 3 - 10h
Thứ 3 - 11h
Thứ 3 - 12h
Thứ 3 - 13h
Thứ 3 - 14h
Thứ 3 - 15h
Thứ 3 - 16h
Thứ 3 - 17h
Thứ 3 - 18h
Thứ 3 - 19h
Thứ 3 - 20h
Thứ 3 - 21h
Thứ 3 - 22h
Thứ 3 - 23h
Độ DÀI 5 SÓNG RÕ Thứ 4
Thứ 4 - 0h
Thứ 4 - 1h
Thứ 4 - 2h
Thứ 4 - 3h
Thứ 4 - 4h
Thứ 4 - 5h
Thứ 4 - 6h
Thứ 4 - 7h
Thứ 4 - 8h
Thứ 4 - 9h
Thứ 4 - 10h
Thứ 4 - 11h
Thứ 4 - 12h
Thứ 4 - 13h
Thứ 4 - 14h
Thứ 4 - 15h
Thứ 4 - 16h
Thứ 4 - 17h
Thứ 4 - 18h
Thứ 4 - 19h
Thứ 4 - 20h
Thứ 4 - 21h
Thứ 4 - 22h
Thứ 4 - 23h
Độ DÀI 5 SÓNG RÕ Thứ 5
Thứ 5 - 0h
Thứ 5 - 1h
Thứ 5 - 2h
Thứ 5 - 3h
Thứ 5 - 4h
Thứ 5 - 5h
Thứ 5 - 6h
Thứ 5 - 7h
Thứ 5 - 8h
Thứ 5 - 9h
Thứ 5 - 10h
Thứ 5 - 11h
Thứ 5 - 12h
Thứ 5 - 13h
Thứ 5 - 14h
Thứ 5 - 15h
Thứ 5 - 16h
Thứ 5 - 17h
Thứ 5 - 18h
Thứ 5 - 19h
Thứ 5 - 20h
Thứ 5 - 21h
Thứ 5 - 22h
Thứ 5 - 23h
Độ DÀI 5 SÓNG RÕ Tb
Tb - 0h
Tb - 1h
Tb - 2h
Tb - 3h
Tb - 4h
Tb - 5h
Tb - 6h
Tb - 7h
Tb - 8h
Tb - 9h
Tb - 10h
Tb - 11h
Tb - 12h
Tb - 13h
Tb - 14h
Tb - 15h
Tb - 16h
Tb - 17h
Tb - 18h
Tb - 19h
Tb - 20h
Tb - 21h
Tb - 22h
Tb - 23h
TỐC ĐỘ 5 SÓNG RÕ Thứ 1
Thứ 1 - 0h
Thứ 1 - 1h
Thứ 1 - 2h
Thứ 1 - 3h
Thứ 1 - 4h
Thứ 1 - 5h
Thứ 1 - 6h
Thứ 1 - 7h
Thứ 1 - 8h
Thứ 1 - 9h
Thứ 1 - 10h
Thứ 1 - 11h
Thứ 1 - 12h
Thứ 1 - 13h
Thứ 1 - 14h
Thứ 1 - 15h
Thứ 1 - 16h
Thứ 1 - 17h
Thứ 1 - 18h
Thứ 1 - 19h
Thứ 1 - 20h
Thứ 1 - 21h
Thứ 1 - 22h
Thứ 1 - 23h
TỐC ĐỘ 5 SÓNG RÕ Thứ 2
Thứ 2 - 0h
Thứ 2 - 1h
Thứ 2 - 2h
Thứ 2 - 3h
Thứ 2 - 4h
Thứ 2 - 5h
Thứ 2 - 6h
Thứ 2 - 7h
Thứ 2 - 8h
Thứ 2 - 9h
Thứ 2 - 10h
Thứ 2 - 11h
Thứ 2 - 12h
Thứ 2 - 13h
Thứ 2 - 14h
Thứ 2 - 15h
Thứ 2 - 16h
Thứ 2 - 17h
Thứ 2 - 18h
Thứ 2 - 19h
Thứ 2 - 20h
Thứ 2 - 21h
Thứ 2 - 22h
Thứ 2 - 23h
TỐC ĐỘ 5 SÓNG RÕ Thứ 3
Thứ 3 - 0h
Thứ 3 - 1h
Thứ 3 - 2h
Thứ 3 - 3h
Thứ 3 - 4h
Thứ 3 - 5h
Thứ 3 - 6h
Thứ 3 - 7h
Thứ 3 - 8h
Thứ 3 - 9h
Thứ 3 - 10h
Thứ 3 - 11h
Thứ 3 - 12h
Thứ 3 - 13h
Thứ 3 - 14h
Thứ 3 - 15h
Thứ 3 - 16h
Thứ 3 - 17h
Thứ 3 - 18h
Thứ 3 - 19h
Thứ 3 - 20h
Thứ 3 - 21h
Thứ 3 - 22h
Thứ 3 - 23h
TỐC ĐỘ 5 SÓNG RÕ Thứ 4
Thứ 4 - 0h
Thứ 4 - 1h
Thứ 4 - 2h
Thứ 4 - 3h
Thứ 4 - 4h
Thứ 4 - 5h
Thứ 4 - 6h
Thứ 4 - 7h
Thứ 4 - 8h
Thứ 4 - 9h
Thứ 4 - 10h
Thứ 4 - 11h
Thứ 4 - 12h
Thứ 4 - 13h
Thứ 4 - 14h
Thứ 4 - 15h
Thứ 4 - 16h
Thứ 4 - 17h
Thứ 4 - 18h
Thứ 4 - 19h
Thứ 4 - 20h
Thứ 4 - 21h
Thứ 4 - 22h
Thứ 4 - 23h
TỐC ĐỘ 5 SÓNG RÕ Thứ 5
Thứ 5 - 0h
Thứ 5 - 1h
Thứ 5 - 2h
Thứ 5 - 3h
Thứ 5 - 4h
Thứ 5 - 5h
Thứ 5 - 6h
Thứ 5 - 7h
Thứ 5 - 8h
Thứ 5 - 9h
Thứ 5 - 10h
Thứ 5 - 11h
Thứ 5 - 12h
Thứ 5 - 13h
Thứ 5 - 14h
Thứ 5 - 15h
Thứ 5 - 16h
Thứ 5 - 17h
Thứ 5 - 18h
Thứ 5 - 19h
Thứ 5 - 20h
Thứ 5 - 21h
Thứ 5 - 22h
Thứ 5 - 23h
TỐC ĐỘ 5 SÓNG RÕ Tb
Tb - 0h
Tb - 1h
Tb - 2h
Tb - 3h
Tb - 4h
Tb - 5h
Tb - 6h
Tb - 7h
Tb - 8h
Tb - 9h
Tb - 10h
Tb - 11h
Tb - 12h
Tb - 13h
Tb - 14h
Tb - 15h
Tb - 16h
Tb - 17h
Tb - 18h
Tb - 19h
Tb - 20h
Tb - 21h
Tb - 22h
Tb - 23h
CHU KỲ SÓNG TG truyền
TG truyền - 0h
TG truyền - 1h
TG truyền - 2h
TG truyền - 3h
TG truyền - 4h
TG truyền - 5h
TG truyền - 6h
TG truyền - 7h
TG truyền - 8h
TG truyền - 9h
TG truyền - 10h
TG truyền - 11h
TG truyền - 12h
TG truyền - 13h
TG truyền - 14h
TG truyền - 15h
TG truyền - 16h
TG truyền - 17h
TG truyền - 18h
TG truyền - 19h
TG truyền - 20h
TG truyền - 21h
TG truyền - 22h
TG truyền - 23h
CHU KỲ SÓNG Chu kỳ
Chu kỳ - 0h
Chu kỳ - 1h
Chu kỳ - 2h
Chu kỳ - 3h
Chu kỳ - 4h
Chu kỳ - 5h
Chu kỳ - 6h
Chu kỳ - 7h
Chu kỳ - 8h
Chu kỳ - 9h
Chu kỳ - 10h
Chu kỳ - 11h
Chu kỳ - 12h
Chu kỳ - 13h
Chu kỳ - 14h
Chu kỳ - 15h
Chu kỳ - 16h
Chu kỳ - 17h
Chu kỳ - 18h
Chu kỳ - 19h
Chu kỳ - 20h
Chu kỳ - 21h
Chu kỳ - 22h
Chu kỳ - 23h
MÃ ĐIỆN Mã điện
Mã điện - 0h
Mã điện - 1h
Mã điện - 2h
Mã điện - 3h
Mã điện - 4h
Mã điện - 5h
Mã điện - 6h
Mã điện - 7h
Mã điện - 8h
Mã điện - 9h
Mã điện - 10h
Mã điện - 11h
Mã điện - 12h
Mã điện - 13h
Mã điện - 14h
Mã điện - 15h
Mã điện - 16h
Mã điện - 17h
Mã điện - 18h
Mã điện - 19h
Mã điện - 20h
Mã điện - 21h
Mã điện - 22h
Mã điện - 23h
ĐẶC TRƯNG Lượng mưa
Lượng mưa - 0h
Lượng mưa - 1h
Lượng mưa - 2h
Lượng mưa - 3h
Lượng mưa - 4h
Lượng mưa - 5h
Lượng mưa - 6h
Lượng mưa - 7h
Lượng mưa - 8h
Lượng mưa - 9h
Lượng mưa - 10h
Lượng mưa - 11h
Lượng mưa - 12h
Lượng mưa - 13h
Lượng mưa - 14h
Lượng mưa - 15h
Lượng mưa - 16h
Lượng mưa - 17h
Lượng mưa - 18h
Lượng mưa - 19h
Lượng mưa - 20h
Lượng mưa - 21h
Lượng mưa - 22h
Lượng mưa - 23h
ĐẶC TRƯNG T max
T max - 0h
T max - 1h
T max - 2h
T max - 3h
T max - 4h
T max - 5h
T max - 6h
T max - 7h
T max - 8h
T max - 9h
T max - 10h
T max - 11h
T max - 12h
T max - 13h
T max - 14h
T max - 15h
T max - 16h
T max - 17h
T max - 18h
T max - 19h
T max - 20h
T max - 21h
T max - 22h
T max - 23h
ĐẶC TRƯNG Tmin
Tmin - 0h
Tmin - 1h
Tmin - 2h
Tmin - 3h
Tmin - 4h
Tmin - 5h
Tmin - 6h
Tmin - 7h
Tmin - 8h
Tmin - 9h
Tmin - 10h
Tmin - 11h
Tmin - 12h
Tmin - 13h
Tmin - 14h
Tmin - 15h
Tmin - 16h
Tmin - 17h
Tmin - 18h
Tmin - 19h
Tmin - 20h
Tmin - 21h
Tmin - 22h
Tmin - 23h
ĐẶC TRƯNG dd max
dd max - 0h
dd max - 1h
dd max - 2h
dd max - 3h
dd max - 4h
dd max - 5h
dd max - 6h
dd max - 7h
dd max - 8h
dd max - 9h
dd max - 10h
dd max - 11h
dd max - 12h
dd max - 13h
dd max - 14h
dd max - 15h
dd max - 16h
dd max - 17h
dd max - 18h
dd max - 19h
dd max - 20h
dd max - 21h
dd max - 22h
dd max - 23h
ĐẶC TRƯNG ffmax
ffmax - 0h
ffmax - 1h
ffmax - 2h
ffmax - 3h
ffmax - 4h
ffmax - 5h
ffmax - 6h
ffmax - 7h
ffmax - 8h
ffmax - 9h
ffmax - 10h
ffmax - 11h
ffmax - 12h
ffmax - 13h
ffmax - 14h
ffmax - 15h
ffmax - 16h
ffmax - 17h
ffmax - 18h
ffmax - 19h
ffmax - 20h
ffmax - 21h
ffmax - 22h
ffmax - 23h
CHÚ THÍCH HT khác
HT khác - 0h
HT khác - 1h
HT khác - 2h
HT khác - 3h
HT khác - 4h
HT khác - 5h
HT khác - 6h
HT khác - 7h
HT khác - 8h
HT khác - 9h
HT khác - 10h
HT khác - 11h
HT khác - 12h
HT khác - 13h
HT khác - 14h
HT khác - 15h
HT khác - 16h
HT khác - 17h
HT khác - 18h
HT khác - 19h
HT khác - 20h
HT khác - 21h
HT khác - 22h
HT khác - 23h
CHÚ THÍCH Họ Tên QTV
Họ Tên QTV - 0h
Họ Tên QTV - 1h
Họ Tên QTV - 2h
Họ Tên QTV - 3h
Họ Tên QTV - 4h
Họ Tên QTV - 5h
Họ Tên QTV - 6h
Họ Tên QTV - 7h
Họ Tên QTV - 8h
Họ Tên QTV - 9h
Họ Tên QTV - 10h
Họ Tên QTV - 11h
Họ Tên QTV - 12h
Họ Tên QTV - 13h
Họ Tên QTV - 14h
Họ Tên QTV - 15h
Họ Tên QTV - 16h
Họ Tên QTV - 17h
Họ Tên QTV - 18h
Họ Tên QTV - 19h
Họ Tên QTV - 20h
Họ Tên QTV - 21h
Họ Tên QTV - 22h
Họ Tên QTV - 23h