CẢNG XI MĂNG HẠ LONGXuất báo cáo

Để xuất báo cáo ra excel vui lòng chọn Từ ngày - Đến ngày


Thời gian CẢNG XI MĂNG HẠ LONG (DG60001) CẢNG XI MĂNG HẠ LONG (DS60001)
Ngày Giờ ff dd fxfx2m dxdx2m TGXH2m fxfx2s dxdx2s TGXH2s Ac: Mực nước biển (H): Độ cao sóng (HM0): Độ dài sóng (TM02): Độ cao sóng (Hmax): Ac: ĐANG ĐI BẢO DƯỠNG