KT HẢI VĂN HOÀNH SƠNXuất báo cáo

Để xuất báo cáo ra excel vui lòng chọn Từ ngày - Đến ngày


Thời gian KT HẢI VĂN HOÀNH SƠN (48073GIO) KT HẢI VĂN HOÀNH SƠN (48073DMB) KT HẢI VĂN HOÀNH SƠN (48073MUA)
Ngày Giờ ff dd fxfx2m dxdx2m TGXH2m fxfx2s dxdx2s TGXH2s Ac: Mực nước biển (H): Nhiệt độ nước biển: Độ muối biển (S): Độ ẩm KK: Bốc hơi: Mưa 10 phút: Nhiệt độ KK: Px mực biển: Pn mực biển: Po mực trạm: Cường độ BX: