KT HẢI VĂN SONG TỬ TÂYXuất báo cáo

Để xuất báo cáo ra excel vui lòng chọn Từ ngày - Đến ngày


Thời gian KT HẢI VĂN SONG TỬ TÂY (488921 SongTuTay) KT HẢI VĂN SONG TỬ TÂY (48892DMB)
Ngày Giờ ff dd fxfx2m dxdx2m TGXH2m fxfx2s dxdx2s TGXH2s Ac: Mực nước biển (H): Nhiệt độ nước biển: Độ muối biển (S):