KT HẢI VĂN DKI/19Xuất báo cáo

Để xuất báo cáo ra excel vui lòng chọn Từ ngày - Đến ngày


Thời gian KT HẢI VĂN DKI/19 (DK-19GIO) KT HẢI VĂN DKI/19 (DK-19DMB)
Ngày Giờ ff dd fxfx2m dxdx2m TGXH2m fxfx2s dxdx2s TGXH2s Ac: Mực nước biển (H): Nhiệt độ nước biển: Độ muối biển (S):