KT LA GIXuất báo cáo

Để xuất báo cáo ra excel vui lòng chọn Từ ngày - Đến ngày


Thời gian KT LA GI (48888GIO) KT LA GI (48888MUA)
Ngày Giờ ff dd fxfx2m dxdx2m TGXH fxfx2s dxdx2s TGXH2s Ac Mưa 10 phút: Mưa 1 giờ: Mưa 3 giờ: Mưa 6 giờ: Mưa 12 giờ: Mưa 24 giờ: Ac