KTHV CẢNG CẨM PHẢXuất báo cáo

Để xuất báo cáo ra excel vui lòng chọn Từ ngày - Đến ngày


Thời gian KTHV CẢNG CẨM PHẢ (2082219501GIO) KTHV CẢNG CẨM PHẢ (2082219501DS)
Ngày Giờ ff dd fxfx2m dxdx2m TGXH2m fxfx2s dxdx2s TGXH2s Tầm nhìn xa phía biển: Ac: Mực nước biển (H): Độ cao sóng (HM0): Độ dài sóng (TMO2): Độ cao sóng max (Hmax): Ac: Lắp đặt ngày 28/5/2022