Mưa Nước HaiXuất báo cáo

Để xuất báo cáo ra excel vui lòng chọn Từ ngày - Đến ngày


Thời gian Mưa Nước Hai (DM6100)
Ngày Giờ Mưa hiện tại (RR): Mưa 24 giờ (R24h): Mưa ngày (R19h): Ac Mưa lúc 10 phút: Mưa lúc 20 phút: Mưa lúc 30 phút: Mưa lúc 40 phút: Mưa lúc 50 phút: Mưa lúc 60 phút: